Header Image
ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดอุตรดิตถ์ ใสสะอาด ๒๕๖๗” "ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ และดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีไม่รับของขวัญของกำนัล และไม่เรียกรับผลประโยชน์ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่"
watermark

ประกาศเจตนารมณ์
“สุจริต โปร่งใส จังหวัดอุตรดิตถ์ ใสสะอาด ๒๕๖๗”
"ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ และดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีไม่รับของขวัญของกำนัล และไม่เรียกรับผลประโยชน์ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่"


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 165,145