Header Image
โครงสร้างบุคลากร
watermark

 

โครงสร้างบุคลากร
 

นายชูใจ พยายาม

นางพิสมนต์  มงคลเทพ
พาณิชย์จังหวัด
081-9735134

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
 

นายเมตตา กรุณา

นางสาวกาญจนา อินจันทร์
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
065-5102710

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวเมวิกา ศรีฉ่ำ
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
083-9472223
 

นายเมตตา กรุณา

นางแสงเดือน สัญจร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
065-4919197
 

นายเมตตา กรุณา

นางสาวอรณิชชา ฉิมมณี
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน
061-2746668
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวขวัญยืน บุญเกตุ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูล CPI
061-8151677

 นายเมตตา กรุณา

นางธนิตา ไพรบึง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูล CPI
093-1388592

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวรัตน์ ทิมเพ็ง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด
086-4379515

 นายเมตตา กรุณา

นางวิภา ศรีจันทร์ทับ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน
082-6036090

 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวเสาวลักษณ์ มั่นถึง
จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน
080-5116071

 นายเมตตา กรุณา

นายพิเชษฐ์ บุญศิริ
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานขับรถยนต์
085-6027100

 นายเมตตา กรุณา

นายวรวงศ์ แสงกลาง
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานขับรถยนต์
062-7457056

 นายเมตตา กรุณา

นายนิคม นาคคำ
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานขับรถยนต์
095-0493399

 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาววิภารัตน์ ทิมเพ็ง
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด
081-7074416

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวสงกรานต์ เฟื่องมณี
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด
086-0101417

 

 

 

กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
 

นายเมตตา กรุณา

นางนาตยา ซ้อนมณี
หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
089-9618534

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวอัจฉราพรรณ กันธิยะ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
086-6599800

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวธีรานุช แก้วพามา
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
085-0452798

 


 

 

กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด

 

 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวรังสิมา ทาพา
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
065-5102711

 นายเมตตา กรุณา

นางสาววารี ทองมา
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
081-2802758
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นายเอกอาทิตย์ ดรุณรัศมี
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
084-5026139
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นายกันต์ณพัชห์ ทองใส
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
096-6835029
 
 

 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวน้ำผึ้ง อินปิ่น
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
088-4227805

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวรัตนาภรณ์ ปิสนา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการสร้างทีม Salesman จังหวัด และส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์
096-6616458

 

 

 

 

 

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสายฝน ไชยะกอน
หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
089-9618550

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวนันทยา ตาลธิ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
086-9176990
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวจารุวรรณ อ้วนวิจิตร
นักวิชาการพาณิชย์
091-8101795
 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวยุพิน วอนสร้อย
เจ้าหน้าที่การพาณิชย์
089-9074658
 
 
 

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 132,486