News

Service

บริการของเรา

Recommend News

แนะนำข่าวสารที่น่าสนใจ

image
จังหวัดอุตรดิตถ์ตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมัน
ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
มอบหมายให้ นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการตรวจสอบมาตรวัด
น้ำมันเชื้อเพลิง ร่วมกับ นางพิสมนต์ มงคลเทพ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวพัฒน์นรี กมลสุรเชษฐ์ พลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์
และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-3 แพร่ ได้ร่วมตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันของสถานีบริการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ บนถนนสายหลักที่เป็นเส้นทางผ่านจังหวัด และเส้นทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้เข้าตรวจสอบ ปตท.องค์การค้าของครุสภาจังหวัดอุตรดิตถ์ 190 หมู่ที่ 1 ถนนเด่นชัย - พิษณุโลก
ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ และอีกจำนวน 14 สถานีในจังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการตรวจสอบพบว่า
หัวจ่ายน้ำมันในสถานีบริการถูกต้องตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดหากหัวจ่ายน้ำมันมีค่าความคลาดเคลื่อนผิด
ตามกฎหมายจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากมีการแก้ไขดัดแปลงหัวจ่ายน้ำมัน จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 280,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้บริการของสถานีบริการให้สังเกตก่อนการเติมน้ำมัน ดังนี้
1. ป้ายราคาหน้าสถานีและราคาที่หัวจ่ายน้ำมันต้องตรงกัน และชัดเจน
2. สติกเกอร์แสดงการตรวจสอบของกรมการค้าภายใน ซึ่งในปีนี้เป็นวงกลมสีน้ำเงินมีตราครุฑ
3. ก่อนเติมตัวเลขที่หัวจ่ายน้ำมันต้องเริ่มต้นเป็น 0 (ศูนย์) ทั้งตัวแสดงปริมาณ(ลิตร)และราคา(บาท)
4. เมื่อเติมเรียบร้อยแล้วควรตรวจสอบจำนวนลิตรและราคาให้ถูกต้อง
หากประชาชนมีข้อสงสัยว่าสถานีบริการน้ำมันแห่งใด ใช้หัวจ่ายน้ำมันไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วยกรมการค้าภายใน 1569
ชมข้อมูล

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

image
จังหวัดอุตรดิตถ์ตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมัน
ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
มอบหมายให้ นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการตรวจสอบมาตรวัด
น้ำมันเชื้อเพลิง ร่วมกับ นางพิสมนต์ มงคลเทพ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวพัฒน์นรี กมลสุรเชษฐ์ พลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์
และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-3 แพร่ ได้ร่วมตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันของสถานีบริการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ บนถนนสายหลักที่เป็นเส้นทางผ่านจังหวัด และเส้นทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้เข้าตรวจสอบ ปตท.องค์การค้าของครุสภาจังหวัดอุตรดิตถ์ 190 หมู่ที่ 1 ถนนเด่นชัย - พิษณุโลก
ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ และอีกจำนวน 14 สถานีในจังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการตรวจสอบพบว่า
หัวจ่ายน้ำมันในสถานีบริการถูกต้องตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดหากหัวจ่ายน้ำมันมีค่าความคลาดเคลื่อนผิด
ตามกฎหมายจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากมีการแก้ไขดัดแปลงหัวจ่ายน้ำมัน จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 280,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้บริการของสถานีบริการให้สังเกตก่อนการเติมน้ำมัน ดังนี้
1. ป้ายราคาหน้าสถานีและราคาที่หัวจ่ายน้ำมันต้องตรงกัน และชัดเจน
2. สติกเกอร์แสดงการตรวจสอบของกรมการค้าภายใน ซึ่งในปีนี้เป็นวงกลมสีน้ำเงินมีตราครุฑ
3. ก่อนเติมตัวเลขที่หัวจ่ายน้ำมันต้องเริ่มต้นเป็น 0 (ศูนย์) ทั้งตัวแสดงปริมาณ(ลิตร)และราคา(บาท)
4. เมื่อเติมเรียบร้อยแล้วควรตรวจสอบจำนวนลิตรและราคาให้ถูกต้อง
หากประชาชนมีข้อสงสัยว่าสถานีบริการน้ำมันแห่งใด ใช้หัวจ่ายน้ำมันไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วยกรมการค้าภายใน 1569
image
จังหวัดอุตรดิตถ์ตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมัน
ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
มอบหมายให้ นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการตรวจสอบมาตรวัด
น้ำมันเชื้อเพลิง ร่วมกับ นางพิสมนต์ มงคลเทพ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวพัฒน์นรี กมลสุรเชษฐ์ พลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์
และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-3 แพร่ ได้ร่วมตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันของสถานีบริการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ บนถนนสายหลักที่เป็นเส้นทางผ่านจังหวัด และเส้นทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้เข้าตรวจสอบ ปตท.องค์การค้าของครุสภาจังหวัดอุตรดิตถ์ 190 หมู่ที่ 1 ถนนเด่นชัย - พิษณุโลก
ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ และอีกจำนวน 14 สถานีในจังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการตรวจสอบพบว่า
หัวจ่ายน้ำมันในสถานีบริการถูกต้องตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดหากหัวจ่ายน้ำมันมีค่าความคลาดเคลื่อนผิด
ตามกฎหมายจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากมีการแก้ไขดัดแปลงหัวจ่ายน้ำมัน จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 280,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้บริการของสถานีบริการให้สังเกตก่อนการเติมน้ำมัน ดังนี้
1. ป้ายราคาหน้าสถานีและราคาที่หัวจ่ายน้ำมันต้องตรงกัน และชัดเจน
2. สติกเกอร์แสดงการตรวจสอบของกรมการค้าภายใน ซึ่งในปีนี้เป็นวงกลมสีน้ำเงินมีตราครุฑ
3. ก่อนเติมตัวเลขที่หัวจ่ายน้ำมันต้องเริ่มต้นเป็น 0 (ศูนย์) ทั้งตัวแสดงปริมาณ(ลิตร)และราคา(บาท)
4. เมื่อเติมเรียบร้อยแล้วควรตรวจสอบจำนวนลิตรและราคาให้ถูกต้อง
หากประชาชนมีข้อสงสัยว่าสถานีบริการน้ำมันแห่งใด ใช้หัวจ่ายน้ำมันไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วยกรมการค้าภายใน 1569

MOC Event

ศูนย์รวมกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์

Announcement

ประกาศต่างๆ

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

Ginfo
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านทุจริต
ห้องสมุดกระทรวงพาณิยช์
E - Thailand E - Government
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิยช์ จำกัด
GCC1111
หนูณิชย์พาชิม
Thaitrade
สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
KM
ฟ้าทอฝัน The Inspiring King
เครือข่ายเฝ้าระวัง
opswarehouse
280 งานบริการ e-Service ของรัฐ

รวมลิงค์จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

youtube สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์
aecthaibiz
facebook สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์
พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน
 Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF 30)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์ดํารงธรรม

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าภายใน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
องค์การคลังสินค้า
สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
จำนวนการเข้าชม : 132,518