Header Image
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์จังหวัด
watermark

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์จังหวัด

   วิสัยทัศน์
  เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน

 

   พันธกิจ
  1) พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความรู้ คู่คุณธรรม มีวินัย มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และมีการสืบสานต่อไป มีความมั่นคงและยั่งยืนในการดำรงชีวิต
  2) ส่งเสริม พัฒนา ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพปลอดภัย และมีระบบการตลาดที่ดี
  3) ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและความสมัครสมาน สามัคคีของประชาชน
  4) พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ และพลังงาน
  5) ส่งเสริมพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ และการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์ที่ดี ทั้งภายใน และระหว่างประเทศ

 

   เป้าประสงค์
  1) เป็นดินแดนแห่งความสงบสุข มีจริยธรรม เป็นระเบียบเรียบร้อย เศรษฐกิจมั่นคง 
  2) ประชาชนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง
  3) ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีระบบการตลาดที่ดี
  4) มีการพัฒนาที่ยั่งยืน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงาน วัฒนธรรม และประเพณีที่งดงาม
  5) มีศักยภาพการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์อันดี ทั้งภายในและระหว่างประเทศ

 

   ประเด็นยุทธศาสตร์
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้และอาชีพที่เหมาะสม และชุมชนเข้มแข็ง
  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีการบริหารจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ำ และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เพิ่มศักยภาพ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 132,530