Header Image
จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับกรมการค้าภายใน ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
watermark

จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับกรมการค้าภายใน ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายสหวิช อภิชัยวิศรตกุล) เป็นประธานในพิธีปล่อยรถช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง โดยพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ (นางพิสมนต์ มงคลเทพ) พร้อมด้วย นางพรทิพย์ ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์, นายคณิตธวัช บำรุงรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงาน ปกครองอำเภอน้ำปาด และผู้นำท้องที่ตำบลเด่นเหล็ก ร่วมปล่อยรถช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ แปลงหอมแดง บ้านต้นม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ประสบปัญหาเรื่องราคาจำหน่ายหอมแดง ไม่สอดคล้องกับราคาต้นทุนการผลิต ตามนโยบายที่ได้รับจากนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้สั่งการให้กรมเข้าไปดูแล ตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลไปจนจบฤดูกาล โดยประสานผู้รับซื้อเข้ามารับซื้อหอมแดงสดคละในพื้นที่ในราคานำตลาด กิโลกรัมละ 12 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรพอใจ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของเกษตรกร ดึงผลผลิตออกนอกพื้นที่ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด ทำให้เกษตรกรไม่ถูกกดราคา และขายผลผลิตได้ราคาดีขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตหอมแดงอีกช่องทางหนึ่ง โดยรับซื้อวันนี้ (13 ก.พ.67) ปริมาณ 12,245 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 12 บาท เป็นเงิน 146,940 บาท และได้รับซื้อหอมแดงของเกษตรกรบ้านต้นม่วง ผู้ประสบปัญหาไฟไหม้บ้าน เมื่อวันที่ 11 ก.พ.67 ปริมาณ 3,975 กิโลกรัม 
ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบูรณาการร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ หันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ แทนปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิต และเก็บผลผลิตหอมแดงตากแห้ง (ไม่ขายสด) เพื่อดึงผลผลิตบางส่วนออกจากตลาด ทำให้สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาหอมแดงแบบยั่งยืน


 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 132,599