Header Image
การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑ ของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวสุนันทา กังวานกุลกิจ)
watermark

การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑ ของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวสุนันทา กังวานกุลกิจ)

วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวสุนันทา  กังวาลกุลกิจ) ได้ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบที่ ๑ โดยประชุมหารือร่วมกับพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ (นางพิสมนต์ มงคลเทพ) หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ ผ่านระบบการประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๑  ทั้งนี้ได้กำชับให้ สพจ. เดินหน้าตามนโยบายกระทรวงพาณิชย์บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน และการผลักดันและส่งเสริม Soft Power ของจังหวัด การเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนวางมาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร ในการพัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตลาดอนาคต พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น ๓  ตำบลป่าเซ่า  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 132,581