Header Image
@หนูณิชย์เช็คราคา@Utt  ประจำวันพฤหัสบดีที่  4  เมษายน  2567      
watermark

@หนูณิชย์เช็คราคา@Utt  ประจำวันพฤหัสบดีที่  4  เมษายน  2567      
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ ราคาสินค้าในหมวดเกษตรกรรม อาหารสด ผักผลไม้ วัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นราคาสำรวจ ณ เขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวด้านราคาสินค้า สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปวางแผนการผลิต และจำหน่ายสินค้า หรือ ดำเนินการซื้อขายสินค้าในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 165,178