ITA สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
watermark


  9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  O1 - โครงสร้าง 
  O2 - ข้อมูลผู้บริหาร 
  O3 - อำนาจหน้าที่ 
  O4 - ข้อมูลการติดต่อ 
  O5 - ข่าวประชาสัมพันธ์ 
  O6 - Q&A 

 

  9.2 การบริหารงาน
  O7 - แผนดำเนินงานประจำปี 
  O8 - แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
  O9 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
  O10 - คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
  O11 - คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ สำหรับผู้บริการหรือผู้มาติดต่อ 
  O12 - ข้อมูลสถิติการให้บริการ 
  O13 - E-Service 

 

  9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  O14 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
  O15 - ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
  O16 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
  O17 - รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

 

  9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O18 - แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  O19 - รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
  O20 - ประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  O21 - การขับเคลื่อนจริยธรรม 

 

  9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
  O22 - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  O23 - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  O24 - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำ 
  O25 - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

 

  10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  O26 - ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 
  O27 - การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 
  O28 - รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 
  O29 - รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 
  O30 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน 
  O31 -รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 

 

  10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  O32 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  O33 - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
  O34 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน 
  O35 - รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 165,145